Průvodcovský kurz

3 dny výjezdu + 7 vzdělávacích dní 

Čím dál tím více škol zaměřuje svoji pozornost na:

 • dlouhodobou proměnu své kultury,
 • na realizaci svých vizí,
 • na účinné zavádění inovací ve vzdělávání.

Vidíme (podle stupňujícího se zájmu takových škol) potřebu vedení škol a pedagogů-lídrů mít po boku průvodce, který je oporou na cestě takové systémové proměny.

Úkolem průvodce je podporovat vedení školy, lídry, učící se skupiny učitelů i celý pedagogický sbor při plánování, realizaci a reflexi procesů zavádění inovací do výuky a chodu školy vzhledem k její vizi.

Průvodce podle potřeby vystupuje v různých rolích jako mentor, konzultant, lektor, facilitátor, pedagogický lídr, kritický přítel. Vyžaduje to od něj erudici v mnoha oblastech a také reflektovanou zkušenost s výše popsanými procesy, činnostmi a rolemi.

Právě proto otevíráme roční kurz pro současné průvodce i další pedagogické lídry, kteří tuto cestu osobně považují za aktuální.

Termíny konání: připravujeme na léto 2024

Rozsah: 80 hodin (10 vzdělávacích dnů po 8 hodinách)
Součástí kurzu je také plnění „domácích tréninků”, ve kterých se procvičují dovednosti probírané v kurzu.

Kurz je akreditovaný a je možné ho hradit z Operačního programu JAK.

Místo konání: sídlo JOB – spolek pro inovace, Pražská třída 1/46, Hradec Králové

Průvodci kurzem: Mgr. Zdeněk Dlabola, Mgr. Ivan Čermák
Na témata jednotlivých modulů budou do kurzu zvaní také experti na dílčí témata kurzu.

Kontaktní osoba pro náplň kurzu: Mgr. Zdeněk Dlabola, z.dlabola@jobvzdelavani.cz 

Charakteristika kurzu:

 • má výcvikový charakter a je vystavěn konstruktivisticky;
 • je realizován na praktických tématech, situacích a kontextech;
 • jeho součástí je reflektovaná průvodcovská praxe, popř. náslechy a stínování;
 • mezi jednotlivými setkáními jsou navíc připraveny studijní úkoly jako teoretická příprava na další setkání;
 • využívá principů kolegiální podpory a potenciálu jednotlivých účastníků, je možné ovlivnit jeho průběh;
 • průběžně mapuje dopad vzdělávacích a rozvojových aktivit na účastníky;
 • umožňuje (díky víceúrovňovým cílům a zadáním) individualizovat učení a rozvoj účastníků;
 • kontinuitu kurzu zajišťují dva stálí průvodci, kteří přizývají v roli hostů experty na dílčí témata.

Proč průvodcovský kurz právě s JOBem?

Od roku 2002 podporujeme jednotlivé učitele, skupiny učitelů i celé sborovny na jejich cestě učení (se) s radostí, citem a rozumem.
Usilujeme o to, aby se výsledky našeho působení dostávaly až k dětem ve školních třídách a posilovaly profesní jistotu učitelů i vedoucích pracovníků.
Rozvíjíme komplexní program pro růst pedagogů-lídrů i vedoucích pracovníků, kteří jsou nositeli dobré pedagogické praxe a jsou oporou pro své kolegy i vedení školy na cestě inovací ve vzdělávání, jež je v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR 2030+. Na přípravě a realizaci kurzu pro průvodce se podílíme s kolegy z organizace Učitel naživo (z projektů Učitel naživo a Ředitel naživo) a sdílíme tak společně to nejlepší z naší praxe.

Pro koho je kurz určen?

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání,

 • pedagogickou praxi v minimálním rozsahu 7 let,

 • dále mentorské či jiné vzdělání v oblasti komunikace, podpory, vedení a rozvoje lidí v rozsahu min 80 hodin a současně vzdělání v metodické oblasti v rozsahu minimálně 80 hodin.

Zaměření, cíle a obsah kurzu:

Obsahy jednotlivých modulů se budou vzájemně ovlivňovat, prolínat a doplňovat, ačkoliv pro účely popisu kurzu jsou rozepsány do jednotlivých celků.

V jednotlivých vzdělávacích blocích, které na sebe budou logicky navazovat, budeme společně hledat a nacházet odpovědi na následující otázky z těchto oblastí:

 • Role průvodce a její hranice 

 • Leadership a zvládání změn
 • Kontexty ve vzdělávání a výzkum (Strategie 2030+, ...)
 • Vize školy — její smysl, plánování a rozvoj
 • Kultura a společenství školy
 • Dopad na učení žáků a výuka
 • Příklady a reflektovaná praxe

Podrobnější popis oblastí najdete v letáku kurzu.

A jakou zpětnou vazbu s pomocí reflektivních karet nám poskytli účastníci Průvodcovského kurzu?

Zajímá vás více?

Neváhejte se na nás obrátit se svými otázkami na vzdelavani@jobvzdelavani.cz.