Semináře

 

Zde najdete seznam seminářů pro sborovny společně s krátkou anotací a nabízenými časovými rozsahy. Všechny semináře jsou akreditovány MŠMT.

V případě zájmu se obracejte na Radku Havelkovou, tel. 601 104 044, e-mail: r.havelkova@jobvzdelavani.cz

Metody aktivního učení aneb když se mozek dobře učí

Účastníci semináře se budou zabývat tím, jak ve školní praxi využívat principy konstruktivistické pedagogiky, jak plánovat výuku pomocí třífázového modelu učení E-U-R a plánovat výuku pozpátku. Vyzkoušejí si různé metody vhodné pro jednotlivé fáze učení (evokace, uvědomění si významu i reflexi), budou je reflektovat z pohledu žáka i učitele. Identifikují dílčí dovednosti, které jsou představenými metodami rozvíjeny. Jednotlivé modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy) budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Rozsah: 4, 8, 16, 24, 40 hodin

Zaměřeno na rozvoj čtenářských dovedností — Otevíráme dveře čtenářským dílnám

V rámci semináře budou učitelům představeny metody, které u dětí podporují a rozvíjejí celoživotní čtenářství. Účastníci si v modelové lekci vyzkoušejí aktivity vedoucí k rozvoji prožitkového čtení a vztahu ke knihám prostřednictvím tzv. dílen čtení. Na videonahrávce uvidí, jak tyto metody aplikovat s dětmi ve své výuce. Budou mít možnost porovnat dílnu čtení a čtenářskou lekci, rozliší jednotlivé čtenářské strategie. Společně rozebereme dovednosti „dobrého“ čtenáře, budeme se zabývat mezipředmětovými vztahy a prozkoumáme příklady z různých oborů na prvním i druhém stupni ZŠ. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy) budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Rozsah: 4, 8, 16, 24, 40 hodin

Otevíráme dveře kolegiální podpoře

V rámci kurzu se budeme zabývat východisky a smyslem kolegiální podpory. Pojmenujeme si nezbytné podmínky pro její efektivní zavádění a využívání; vyzkoušíme si rozdílné podoby kolegiální podpory — párovou výuku, náslechy, společné plánování, společnou reflexi, modelování a moderaci, konzultaci nad žákovskými pracemi, interní mentoring apod., včetně nalezení jejich výhod a nároků. Kurz má „výcvikový charakter“ — obsahuje teoretické vstupy, týmovou práci, nácvik ve skupinách i modelování jednotlivých situací, ve kterých ke kolegiální podpoře může docházet. Zahrnuje také pozorování videoukázek práce učitelů a interních mentorů.

Rozsah je možné upravit podle potřeb objednavatele.

Práce s chybou… jedny ze dveří, kterými můžeme vstoupit do formativního hodnocení

Společně budeme hledat odpovědi na otázky: Jaký je můj vztah k chybě a jak to ovlivňuje mou praxi? Co to je chyba v procesu učení? Jak reagovat na chybu, aby to podpořilo další učení žáků? Kdy věnovat/nevěnovat pozornost chybám? Kdy a jak může být užitečné odhalovat příčiny chyb v žákovských pracích? Jak můžeme společně se žáky chybu vytěžit pro učení? Kdy učiteli/žákům pomáhá/nepomáhá v učení? Budeme mít příležitost seznámit se s přístupy odborníků, kteří těmto otázkám věnují pozornost, porovnávat s nimi své zkušenosti, postoje a názory. Společně budeme pozorovat žákovské práce a odhalovat v nich příčiny chyb. Poznáme více než desítku různých možností, jak reagovat v písemných pracích na chyby, pojmenujeme výhody a nevýhody těchto možností.

Rozsah: 4, 8 hodin

Otázky, které podporují myšlení a učení — Jak to zařídit, aby moje otázky budily u žáků potřebu se učit?

Jak to zařídit, aby naše otázky budily u žáků potřebu se učit? Jak se v roli učitele méně ptát a více se dozvědět? Společně propátráme, jaké otázky učitelů formovaly naše učení, když jsme sami chodili do školy, a pojmenujeme si, o jaké otázky chceme usilovat my. Na praktických příkladech budeme analyzovat situace, v nichž se učitel na něco ptá. Vytvoříme zásobu příkladů užitečných, podnětných a rozvíjejících otázek pro různé situace a cíle. Zároveň se seznámíme s výsledky výzkumů, které výše uvedeným otázkám a tématům věnovaly pozornost, a porovnáme je se svou zkušeností a předpoklady. Každý účastník bude mít příležitost si odnést praktické tipy do své praxe, jejichž cílem je vytvářet ve třídách takové prostředí, ve kterém otázky podporují růstové myšlení a potřebu žáků se učit.

Rozsah: 4, 8 hodin

Triáda... jako jeden z nástrojů, který má skutečný vliv na výsledky žáků

V průběhu semináře budeme společně postupně odpovídat na otázky: Jaké jsou výhody a výzvy spojené s realizací triád? A jak výhody posilovat a na výzvy užitečně reagovat? Východiskem semináře bude úvaha, že třídní schůzky i individuální konzultace jsou místem, kde se setkávají světy školy a rodiny. Společné třídní schůzky jsou bezpochyby efektivním nástrojem pro předávání základních informací (např. organizačního rázu). Jejich součástí může být i společné sdílení rodičů. V případě, že schůzka má plnit plánovací, reflektivní, prorůstovou funkci pro dané dítě, může být efektivní, aby se odehrávala v trojúhelníku dítě – rodič – učitel. Budeme hledat způsoby, jak v tomto menším uskupení vytvářet prostor pro dané dítě, kterého se schůzka týká především a má pro něj mít formativní charakter. Jak zajistit, aby to byl pro rodiče také užitečný čas, kdy mohou například vidět své dítě z nového (obohacujícího) úhlu pohledu? Jak v rámci triád zajistit, aby děti už od první třídy byly tím, kdo prezentuje svou práci, během triády jsou nositelem informací o svém učení a pokroku, jsou tím, kdo je na triádě nejvíce aktivní a odnáší si největší užitek pro své učení v následujícím období?

Rozsah: 4, 8 hodin

Formativní hodnocení

V rámci kurzu prozkoumáme jeden z nejúčinnějších postupů vedoucích k efektivnímu vzdělávání žáků v heterogenních kolektivech. Posoudíme přínosy učebního prostředí, ve kterém učitelé nesrovnávají žáky mezi sebou, ale zaměřují se na dosahování učebních cílů u každého z nich. Zaměříme se na podmínky potřebné pro zavádění tohoto způsobu hodnocení, rizika, překážky a obtíže, které jej obvykle provázejí. Z praktických zkušeností načerpáme inspirace, jak tato rizika, překážky a obtíže překonávat. Pojmenujeme přínosy symetrické komunikace mezi žákem a učitelem i žáky navzájem a přínosy poskytnutí okamžité zpětné vazby. Seznámíme se s výsledky výzkumů, které dokládají význam formativního hodnocení i to, jak formativní hodnocení podporuje u žáků důvěru ve spravedlivost školy a zvyšuje celkovou školní úspěšnost všech žáků.

 Rozsah: 4, 8, 16, 21, 40 hodin

Jak reflektovat vlastní práci a učit se z toho, jak učím

V rámci semináře s účastníky prozkoumáme funkce a možnosti sebereflexe. Společně se budeme zabývat tím, jak mapovat vlastní pokrok a směřovat ke kvalitě, jaký standard své práce jsme pojmenovali v autoevaluačním rámci v ŠVP (popř. v jiném dokumentu). Dalšími důležitými tématy bude analýza, postup tvorby kriteriálního rámce pro hodnocení práce učitele, zpětná vazba od externího konzultanta (jak funguje mentoring či supervize), bezpečná zpětná vazba. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy), budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Rozsah: 4 + 4 hodiny

Posilování komunikačních kompetencí pedagogů

V rámci semináře prozkoumáme základní parametry symetrické respektující komunikace. Zaměříme se na posilování komunikačních kompetencí pedagogů (jako jednotlivců i v rámci školního týmu). Budeme se věnovat zvládání efektivních výchovných a komunikačních postupů v běžných i konfliktních situacích, posílíme svou dovednost symetricky komunikovat při spolupráci s rodiči, kolegy i žáky. Budeme rozlišovat jazyk popisný a hodnoticí, prozkoumáme vybrané komunikační projevy, které budí vztahovou nepohodu.

 Rozsah: 8 hodin

Otevíráme dveře do výuky — Co má a nemá vliv na vzdělávací výsledky žáků?

V rámci semináře budeme společně hledat odpovědi na otázky: Jaké strategie a postupy ovlivňují vzdělávací výsledky žáků? Kterým strategiím a postupům věnujeme ve školách pozornost a jaká je jejich efektivita? Společně prozkoumáme, jaké odpovědi na předešlé otázky nabízejí zahraniční výzkumy. Zvláštní pozornost budeme věnovat výsledkům, které zveřejnil J. Hattie ve své knize Visible Learning for Teachers. Maximazing Impact on Learning (2012). Budeme se zabývat strategiemi, které jsou ovlivnitelné z pohledu celého školského systému (např.: úpravy počtů žáků ve třídách), ale především strategiemi realizovatelnými na úrovni jednotlivých škol či tříd (přímá výuka studijních dovedností, vytváření pojmových map žáky a používání grafických organizérů, vysoká očekávání a autonomie žáka apod.). Seminář otevírá příležitost nastavit/zavést/podpořit systém vzájemných náslechů učitelů/kolegů ve výuce a uvolnit vnitřní zdroje sborovny (nebo její části) při vzájemné podpoře a učení. 

Rozsah: 8 hodin

Jak na proměnu kultury školy aneb „Zrození kmenového vůdce”

O úspěchu školy (i každé jiné organizace) rozhoduje její kultura. To, jaké máme hodnoty, do jaké míry je sdílíme, co chápeme pod pojmy spolupráce, rozvoj a vzájemná podpora. Jak moudře dokážeme využít potenciálu lidských zdrojů, jak umíme individuálně podporovat učitele v jejich profesním rozvoji, do jaké míry jsme pro náš tým skutečnými lídry. Zda se nám daří investovat energii do věcí, které jsou efektivní. Na kulturu školy mají vliv její kmeny, tedy neformální skupiny, které tvoří atmosféru a výkonnost organizace. Ty také rozhodují o úspěšnosti svého ředitele. Jak kmeny identifikovat, jak s nimi pracovat, jak kulturu školy vybudovat, podporovat a co potřebujeme, abychom ji dokázali udržet — to vše společně prozkoumáme ve speciálním semináři ušitém na míru potřebám vedení školy — Jak na proměnu kultury školy aneb „Zrození kmenového vůdce.“

Rozsah: 8 hodin

Jak efektivně zavádět, plánovat, řídit a vyhodnocovat kooperativní výuku I.

Účastníci se budou zabývat zásadami zavádění, plánováním, řízením a vyhodnocováním kooperativní výuky. Pozornost zaměříme na práci s pravidly, způsoby dělení žáků do skupin, cíle a kritéria hodnocení kooperativní práce, dovednosti potřebné pro efektivní spolupráci, rozdíl mezi kooperativní a skupinovou výukou, výběr vhodné metody ve vztahu k cíli kooperativní výuky, skupinovou dynamiku a její zákonitosti. Uvedeme si příklady kooperativních úkolů a jejich analýzu, prozkoumáme roli učitele a roli žáka při kooperativním učení. Společně se připravíme na „nepředvídatelné situace" – tzn. jak měnit plán podle okolností, práce s chybou. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy) budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

Jak efektivně zavádět, plánovat, řídit a vyhodnocovat kooperativní výuku II.

 Rozsah: 4 hodiny

Účastníci se budou v návaznosti na předchozí díl semináře zabývat dalšími zásadami zavádění, plánováním, řízením a vyhodnocováním kooperativní výuky. S ohledem na zkušenosti účastníků s náměty, které získali v I. části semináře, se vrátíme k tématům: práce s pravidly, způsoby dělení žáků do skupin, cíle a kritéria hodnocení kooperativní práce, dovednosti potřebné pro efektivní spolupráci, rozdíl mezi kooperativní a skupinovou výukou, výběr vhodné metody ve vztahu k cíli kooperativní výuky, skupinová dynamika a její zákonitosti, příklady kooperativních úkolů a jejich analýza, role učitele a role žáka při kooperativním učení. Seminář je také určen pro pokročilejší účastníky, kteří I. část semináře neabsolvovali. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy) budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

 Rozsah: 4 hodiny

Ten dělá to a ten zas tohle a všichni tomu říkají projekt

V rámci semináře se zaměříme na rozdíly mezi projektovým vyučováním a integrovanou tematickou výukou. Prozkoumáme hlavní znaky projektu a jeho různé typy (projekt jako integrovaná tematická výuka, simulace, řešení problému, projekt založený na nosných myšlenkách, projekt podle Gardnera). Uvidíme příklady ze škol a analyzujeme je. Společně projdeme jednotlivé kroky tvorby projektu: východiska, cíle — kompetenční a oborové ve vztahu k očekávaným výstupům a průřezovým tématům v ŠVP, plánování pozpátku — tedy od cílů výuky, pomocí důkazu o učení. Pozornost budeme věnovat také stanovení kritérií hodnocení, výběru vhodných metod a forem práce k dosažení cílů, průběžné reflexi a zpětné vazbě. Jednotlivá témata i modelové situace budou vždy doprovázeny konkrétními příklady vhodnými pro rozdílné stupně a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje. V případě seminářů realizovaných výhradně pro jednu cílovou skupinu (např. pro sborovnu jedné školy) budou tyto příklady a modelové situace vybírány s ohledem k této cílové skupině.

 Rozsah: 4, 8, 16 hodin

Individualizace a vnitřní motivace žáků – „Jak na ně?“

Prostřednictvím metod a forem aktivního učení se účastníci semináře seznámí se strategiemi výuky, které umožňují respektovat individuální možnosti a tempo každého žáka. Společně prozkoumáme cesty vedoucí k rozvoji vnitřní motivace žáků k učení. V rámci semináře budeme analyzovat své vzdělávací potřeby směrem k diferenciaci výuky. Důraz budeme klást na dovednost znát a umět poznávat své žáky (např. z hlediska jejich učebních stylů, gramotností, inteligencí). Společně rozebereme konkrétní příležitosti k aplikaci vnější i vnitřní diferenciace na škole.

 Rozsah: 4, 8, 16, 40 hodin

Jak přeprat obry školní apatie

Máte ve třídě žáky či studenty, u kterých se zdá, že je probíhající výuka naprosto míjí? Když se již zapojí, nepodporuje to zrovna učicí atmosféru ve třídě? Na semináři inspirovaném knihou Susan Wallace se seznámíme se čtyřmi základními překážkami (obry), které mohou takovému žákovi bránit v práci v hodině či podporovat přemíru aktivity opačným směrem, než jsou výukové cíle. Zkusíme „obry“ identifikovat právě u našich žáků a společně hledat „protiobrové“ strategie. Když přepereme obry právě u tohoto žáka, získáme tím nejen možná jednoho motivovanějšího žáka, ale více učicího prostoru pro celou třídu a více profesní jistoty pro sebe.

Rozsah: 8 hodin

Individuální/skupinová podpora pedagogům

V rámci individuální/skupinové podpory (do cca 7 účastníků) je vytvořen prostor pro spolupráci s mentorem, supervizorem či konzultantem, a to podle typu zakázky a potřeb učitelů/vedení školy. Společným znakem je vytvoření bezpečného, nehodnoticího prostředí pro učení účastníků. V první fázi je domluvena zakázka, která by měla odpovídat vnitřní motivaci účastníků.

Rozsah dle dohody s klientem/objednavatelem

Komplexní podpora pro ředitele základních, středních a mateřských škol

Věříme, že má smysl podporovat ředitele základních, středních a mateřských škol a poskytovat jim komplexní péči. V kontextu komplexního přístupu pečujeme o vedení škol individuálně supervizí, konzultacemi či formou mentoringu. Podporujeme užší týmy vedení škol i širší týmy inovativních pedagogů, kteří mají potenciál pozitivně ovlivňovat a podporovat své kolegy. Hledáme společně hranice, kdy je třeba z pozice ředitele více vést a kdy je užitečné tým spíše řídit. Vidíme jako smysluplné pečovat o celou sborovnu a pomáhat tak ředitelům naplňovat jejich cíle i cíle celé školy.

Rozsah dle dohody s klientem/objednavatelem

Zajímá vás více?
Neváhejte se na nás obrátit se svými otázkami na vzdelavani@jobvzdelavani.cz